Celem studiów w CTA-Pallottianum jest pogłębiona refleksja nad naturą szeroko rozumianego apostolatu Kościoła oraz życia konsekrowanego, a także przygotowanie do podejmowania zadań ewangelizacyjnych. Proponujemy trzyletnie niestacjonarne studia podyplomowe z Teologii apostolstwa i Teologii życia konsekrowanego. Program studiów został zatwierdzony przez watykańską Kongregację Edukacji Katolickiej. Po zakończeniu studiów studenci uzyskują świadectwo ich ukończenia wydane przez UKSW oraz - w przypadku magistrów teologii - tytuł licencjata kanonicznego (kościelnego). Studenci mogą kontynuować roczne studia doktoranckie (Ad Lauream).

CTA-Pallottianum proponuje studia trzyletnie niestacjonarne studia podyplomowe  z Teologii apostolstwa i Teologii życia konsekrowanego, które dla magistrów teologii są połączone ze studiami Ad Licentiam, zgodnie zatwierdzonym przez Wydział Teologiczny UKSW programem nauczania. W konsekwencji, poza świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, studenci - po złożeniu komisyjnego egzaminu licencjackiego - otrzymują dyplom licencjata kanonicznego (kościelnego). Ukończenie studiów podyplomowych jest brane pod uwagę przy awansie nauczycielskim katechetów.
Dyplom licencjacki uzyskany na Wydziale Teologicznym oznacza: posiadanie specjalistycznej wiedzy teologicznej, umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w wyższym seminarium duchownym i na uniwersytecie, zdolność wyjaśniania tekstów specjalistycznych z teologii oraz rozwiązywania problemów teologicznych i prowadzenia dyskusji na tematy teologiczne.

Po studiach Ad Licentiam absolwent może się ubiegać o przyjęcie do szkoły doktorskiej (studia stacjonarne), lub odbyć kurs teologiczny-doktorski (Ad Lauream), który stanowi kontynuację specjalistycznych ścieżek kształcenia po licencjacie kononicznym (chodzi o czwarty rok studiów, który dotychczas należał do jednolitych studiów doktoranckich). Rok studiów Ad Lauream jest płatny i łączy się z przygotowaniem rozprawy doktorskiej, bronionej w trybie eksternistycznym, czyli z tzw. "wolnej stopy".

Zgodnie z wymogami obowiązującej aktualnie Konstytucji dla Nauki zatwierdzenie tematu rozprawy, mimo że jest konieczne, nie wszczyna przewodu doktorskiego. Warunkiem jego wszczęcia jest bowiem złożenie napisanej pod kierunkiem opiekuna naukowego rozprawy doktorskiej. Po wszczęciu przewodu i przyjęciu pracy składa się egzaminy związane z obroną doktoratu zwieńczone bubliczną obroną rozprawy na Wydziale Teologicznym UKSW. Stopień naukowy doktora nadaje Rada Instytutu Nauk Teologicznych.