ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ PROPOZYCJĄ
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
I LICENCJACKICH
(licencjat kanoniczny)

Pallottianum jest jednostka wydziałowa Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego

PROPOZYCJA STUDIÓW

Niestacjonarne trzyletnie studia podyplomowe, będące równocześnie – dla magistrów teologii – studiami licencjackimi (licencjat kanoniczny) odbywają się w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie (osiedle miasta Ożarów Mazowiecki). Proponujemy studia ze specjalnościami: Teologia apostolstwa i Teologia życia konsekrowanego. Po licencjacie można ukończyć roczny Kurs Teologiczny – doktorski (Ad Lauream) i uzyskać stopień naukowy doktora “z wolnej stopy”.

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest pogłębiona refleksja nad naturą apostolatu Kościoła oraz przygotowanie do podejmowania zadań związanych z różnymi funkcjami w Kościele, jak np.: promotora powołań, prowadzącego postulaty, nowicjaty, kursy formacyjne itp.

PROGRAM STUDIÓW

Realizujemy program studiów oficjalnie zatwierdzony przez Watykańską Kongregację Wychowania Katolickiego, w piśmie z 9 maja 2009 roku, skierowanym przez prefekta tejże Kongregacji Zenona Kard. Grocholewskiego, do Metropolity Warszawskiego Kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW, oraz zgodnie z najnowszą Konstytucją dla Nauki podpisaną w dniu 1 sierpnia 2018 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, p. Andrzeja Dudę.

DLA KOGO SĄ TE STUDIA

Dla osób świeckich, konsekrowanych i duchownych dajemy możliwość uzyskania kwalifikacji niezbędnych do awansu zawodowego nauczycieli, lub podjęcia zajęć dodatkowych z religii/katechezy w przypadku braku pensum.

Ponadto absolwenci naszej Uczelni mogą być liderami ruchów kościelnych i ewangelizacyjnych. W celu ich przygotowania jesteśmy – w razie potrzeby wprowadzić dodatkowe zajęcia. To samo dotyczy kandydatów do nauczania religii w szkołach.

W ramach życia konsekrowanego istnieje możliwość pogłębienia formacji zakonnej oraz przygotowanie do prowadzenia tejże formacji w różnych wymiarach. Nie wykluczamy przygotowania kompetentnych wykładowców w seminariach duchownych i szkołach dla zakonnic ze wszystkich przedmiotów teologicznych, prowadzonych w aspekcie apostolskim.

PROCES NAUCZANIA

Po zaliczeniu trzyletnich studiów podyplomowych, które – dla magistrów teologii – kończą się licencjatem kanonicznym (kościelnym) z dyplomem potwierdzonym autorytetem Ojca Świętego absolwent może kontynuować Kurs Teologiczny – doktorski (Ad Lauream). Równocześnie słuchacz przygotowuje pracę doktorską z teologii apostolstwa/życia konsekrowanego, lub z innego kierunku teologii, w zależności od specjalizacji promotora, który zostanie wskazany podczas rocznego Kursu Ad Lauream. Tym samym można (spełniając warunki dotyczące zebrania materiału i rozpoczęcia pisania rozprawy doktorskiej), zatwierdzić temat i po oddaniu pracy wszcząć przewód doktorski. Następnie, po przyjęciu rozprawy i zdaniu egzaminów doktorskich następuje obrona doktoratu eksternistycznie, tzn. “z wolnej stopy”. Ostatecznym zwieńczeniem studiów jest promocja doktorska.